Atatürk İlkerleri ve İnkılâp Tarihi

ATA151 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Dersin Genel Amacı: Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmakta olduğunu gören Türk Milleti’nin her bakımdan müstakil bir devlet kurmak ve modern bir toplum yaratmak için giriştiği Kurtuluş Savaşı’nı nasıl ve hangi şartlar altında gerçekleştirdiğini; Yeni devletin kurulmasında ve çağdaş toplumun yaratılmasında esas olan inkılâplar ile karşılaşılan sorunların çözümünde takip edilen metotları, uygulamaları ve onuçlarının neler olduğunu; Cumhuriyetin ve cumhuriyet ile gelen yüksek değerlerin istiklâl ve istikbal için neleri içerdiğini bir bütünlük içinde ve sistematik bir yapıda üniversite gençliğine anlatmak ve bu değerlere sahip çıkmalarının gelecek için olmazsa olmaz gerçeğini ortaya koymaktır.

 

Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

 1.  Türkiye Cumhuriyetinin ve cumhuriyet ile gelen yüksek değerlerin istiklâl ve istikbal için neleri içerdiğini bir bütünlük içinde ve sistematik bir yapıda anlama becerisi
 2. Cumhuriyet ile ilgili değerlere sahip çıkmanın gelecek için olmazsa olmaz gerçeğinin benimsenmesi duyarlılığı kazanımı
 3. Çağdaş toplumun güçlendirilerek devam ettirilmesi için modern dünyamızın sahip olduğu yüksek değerleri kendi değerlerimizle entegre edebilme bilgi ve becerisi kazanma
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini güçlendirme 

 Dersin kısa tanımı: Milli Mücadelenin mahiyeti ve hedeflerinin neler olduğu; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi şartlar altında kurulduğu; devletin uluslar arası sistemde nasıl tanındığı ve kabul edildiği;  her bakımdan bağımsız bir devlet ve modern bir toplum yaratma hedef ve gayelerinin nasıl hayata geçirildiği; bunların temelini oluşturan Atatürkçü Düşünce Sisteminin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunun ortaya konmasıdır.  

Temel Kaynaklar:

 1.  Öğrenme Yönetim Sistemi Platformunda sunulan içerikler, ilgili diğer kitaplar ve
 2. YÖK yayınlarında ATATÜRK İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (3 Cilt)
 3. Nutuk / 3 Cilt
 4. ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, I, II-III ciltler ve ATATÜRK’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV cilt-Nimet Arsan
 5. Medeni Bilgiler ve ATATÜRK’ün el yazıları (Prof. Afet İnan 1959 Türk Tarih Kurumu Yayını)
 6. Genelkurmay Başkanlığı'nın 1983’te MEB Bilim ve Kültür eserleri dizini 5 olarak 1984’te bastığı Atatürkçülük adındaki 3 ciltlik kitap
 7. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin yazdığı 1933 de devlet matbaasında basılan 4 ciltlik tarihin IV. cildi Cumhuriyet Tarihi
 8. Sakarya’dan Lozan’a,  Dr. Veli Yılmaz
 9. Çankaya,  F. Rıfkı Atay
 10. İnönü, Hatıralar

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI

 

Hafta

Konular

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Derslerinin Amaçları ve Temel Kavramlar

2

Avrupa’da aydınlanma çağı ve Osmanlı Devletinde ıslahat hareketleri

3

Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları

4

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nu işgali

5

İşgaller karşısında düşünülen kurtuluş çareleri

6

M. Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasının önemi, genelgeler ve kongreler

7

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da toplanması ve önemi

8

Ara Sınav

9

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul Hükümeti arasındaki mücadeleler ve iç isyanlar

10

Sevr Anlaşması ve önemi

11

Doğu ve Güney cephelerinde cereyan eden olaylar ve sonuçları

12

Yunan ordusunun Batı Anadolu’yu işgali ile başlayan gelişmeler ve cereyan eden savaşlar ve yapılan anlaşmalar

13

Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi

14

Lozan Anlaşması ve Önemi

ATA152 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Dersin Genel Amacı: Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmakta olduğunu gören Türk Milleti’nin her bakımdan müstakil bir devlet kurmak ve modern bir toplum yaratmak için giriştiği Kurtuluş Savaşı’nı nasıl ve hangi şartlar altında gerçekleştirdiğini; Yeni devletin kurulmasında ve çağdaş toplumun yaratılmasında esas olan inkılâplar ile karşılaşılan sorunların çözümünde takip edilen metotları, uygulamaları ve onuçlarının neler olduğunu; Cumhuriyetin ve cumhuriyet ile gelen yüksek değerlerin istiklâl ve istikbal için neleri içerdiğini bir bütünlük içinde ve sistematik bir yapıda üniversite gençliğine anlatmak ve bu değerlere sahip çıkmalarının gelecek için olmazsa olmaz gerçeğini ortaya koymaktır.

 

Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

 

 1. Türkiye Cumhuriyetinin ve cumhuriyet ile gelen yüksek değerlerin istiklâl ve istikbal için neleri içerdiğini bir bütünlük içinde ve sistematik bir yapıda anlama becerisi
 2. Cumhuriyet ile ilgili değerlere sahip çıkmanın gelecek için olmazsa olmaz gerçeğinin benimsenmesi duyarlılığı kazanımı
 3. Çağdaş toplumun güçlendirilerek devam ettirilmesi için modern dünyamızın sahip olduğu yüksek değerleri kendi değerlerimizle entegre edebilme bilgi ve becerisi kazanma

 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini güçlendirme 

 Dersin kısa tanımı: Milli Mücadelenin mahiyeti ve hedeflerinin neler olduğu; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi şartlar altında kurulduğu; devletin uluslar arası sistemde nasıl tanındığı ve kabul edildiği;  her bakımdan bağımsız bir devlet ve modern bir toplum yaratma hedef ve gayelerinin nasıl hayata geçirildiği; bunların temelini oluşturan Atatürkçü Düşünce Sisteminin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunun ortaya konmasıdır.  

Temel Kaynaklar:

 

 1. Öğrenme Yönetim Sistemi Platformunda sunulan içerikler,
 2. YÖK yayınlarında ATATÜRK İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (3 Cilt)
 3. Nutuk / 3 Cilt
 4. ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, I, II-III ciltler ve ATATÜRK’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV cilt-Nimet Arsan
 5. Medeni Bilgiler ve ATATÜRK’ün el yazıları (Prof. Afet İnan 1959 Türk Tarih Kurumu Yayını)
 6. Genelkurmay Başkanlığı'nın 1983’te MEB Bilim ve Kültür eserleri dizini 5 olarak 1984’te bastığı Atatürkçülük adındaki 3 ciltlik kitap
 7. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin yazdığı 1933 de devlet matbaasında basılan 4 ciltlik tarihin IV. cildi Cumhuriyet Tarihi
 8. Sakarya’dan Lozan’a,  Dr. Veli Yılmaz
 9. Çankaya,  F. Rıfkı Atay
 10. İnönü, Hatıralar

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI

 

Hafta

Konular

1

Atatürk’ün inkılâp felsefesi ve Türk İnkılâbı’nın stratejisi

2

Siyasal alanda yapılan inkılâplar

3

Türk hukuk inkılâbı

4

Eğitim ve kültür inkılâbı

5

İktisadi alanda yapılan inkılâplar

6

Sosyal alanda ve sağlık alanında yapılan inkılâplar

7

Atatürk ilkeleri:

8

Ara Sınav

9

Atatürk ve Devlet Hayatı

10

Atatürk ve Fikir Hayatı

11

1923-1938 arası Atatürk dönemi Türk dış politikası

12

Atatürk’ten Günümüze Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri

 (İkinci Dünya Savaşı- Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye)

13

Çok Partili Döneme Geçiş

14

Türkiye’nin jeopolitik durumu ve dünya jeopolitiğine etkileri

 

 

Last modified: Tuesday, 13 December 2016, 3:25 PM