Türk Dili

TÜRK DİLİ-I

Dersin Genel Amacı: Öğrencilere, Türk dilini doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: 

 • Türk dilinin kökenleri hakkında bilgi edinme,

 • Yeryüzündeki dil ailelerini tanıma,

 • Türk dilinin ses yapısını tanıma,

 • Türkçenin imlâ-noktalama işaretlerini yerinde kullanma,

 • Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığı edinme,

 • Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanma,

 • Kitap okuma alışkanlığı kazanma.

Dersin kısa tanımı: Öğrencilere Türk dili, ses bilgisi ve kuralları, kelime ve kelime grupları, düzgün ve etkili dil kullanımının temel ilkeleri öğretilir. Temel Kaynaklar:TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Komisyon, Genişletilmiş 3. bs., Ekin Yayınevi, Bursa 2009; TDK Türkçe Sözlük, 10. bs., Ankara 2005; TDK Yazım Kılavuzu, 26. bs., Ankara 2009. Öğrenme Yönetim Sistemi Platformunda sunulan içerikler

Dersin İçeriği
         

Hafta

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIKLAR 

1.Hafta

Dil nedir? Dil ve kültür. Dilekçe yazma. Yazım (imlâ) noktalama.

2.Hafta

Dilin kaynağı ve doğuşu. Dünya dillerinin sınıflandırılması. Yazım (imlâ), noktalama.

3.Hafta

Yeryüzündeki diller ve Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri. Yapı bakımından dünya dilleri. Yazım (imlâ) noktalama.

4.Hafta

Genel dil kültürü. Dil farklılaşmaları. Ağız, şive, lehçe, argo. Yazım (imlâ) noktalama.

5.Hafta

Türk yazı dilinin tarihi devreleri. Şahsiyetler ve eserleri. Yazım (imlâ), noktalama.

6.Hafta

Türk dilinin tarihi devreleri. Türk alfabeleri. Yazım (imlâ), noktalama.

7.Hafta

Ses bilgisi. Türkçede sesler ve sınıflandırılması.  Yazım (imlâ), noktalama.

8.Hafta

 Ara Sınav

9.Hafta

Ses olayları. Ses türemesi. Ünlü ve ünsüz düşmesi. Ünlü daralması. Göçüşme. Yazım (imlâ), noktalama.

10.Hafta

Türkçenin ses özellikleri. Vurgu. Kelime vurgusu. Yapısı bakımından kelime. Yazım (imlâ), noktalama.

11.Hafta

Türkçenin hece yapısı. Yapısı bakımından kelimeler. Kökler. İsim ve fiil kökleri. Yazım (imlâ), noktalama.

12.Hafta

Türkçenin ekleri. Yapım ve çekim ekleri. Yazım (imlâ) noktalama.

13.Hafta

Anlamları ve görevleri bakımından kelimeler ve kelime grupları. Yazım (imlâ) noktalama.

14.Hafta

Cümle ve cümlenin öğeleri. Yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf. Yazım (imlâ) noktalama.

15. Hafta

Final Sınavı

TÜRK DİLİ-II

Dersin Genel Amacı: Öğrencilere, Türk dilini doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, edebî metinleri okuma, anlama ve çözümleme yöntemleri öğretmek, sunum ve proje hazırlamaya destek olacak kompozisyon kurallarını öğretmektir.Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: 

 • Uygulamalı olarak kelime ve cümle tahlil etme,
 • Sözlü anlatım teknikleri,
 • Yazılı anlatım teknikleri (plan yapma),
 • Edebî türlerin özelliklerini belirleme,
 • Tartışmaya dayalı anlatım türleri ve
 • Görüşmeye dayalı anlatım türlerini birbirinden ayırma,
 • Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerisini kazanır.
Dersin kısa tanımı: Öğrencilere Türk dili, ses bilgisi ve kuralları, kelime ve kelime grupları, yazılı ve sözlü anlatım türleri, düzgün ve etkili dil kullanımının temel ilkeleri öğretilir.Temel Kaynaklar: TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Komisyon, Genişletilmiş 3. bs., Ekin Yayınevi, Bursa 2009; TDK Türkçe Sözlük, 10. bs., Ankara 2005; TDK Yazım Kılavuzu, 26. bs., Ankara 2009.Öğrenme Yönetim Sistemi Platformunda sunulan içerikler

Dersin İçeriği:             

Hafta

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIKLAR 

1.Hafta

Cümle çeşitleri. Fiil cümlesi. İsim cümlesi. Kurallı, devrik cümle. Yazım (imlâ) noktalama. 

2.Hafta

Yüklemine göre olumlu ve olumsuz cümle. Soru ve ünlem cümlesi. Cümle çözümleme. Yazım (imlâ) noktalama.

3.Hafta

Türkçede genel anlatım bozuklukları. Yazım (imlâ) noktalama.

4.Hafta

Yazılı ve sözlü anlatım türleri. Kompozisyon. Kompozisyon yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar.  Yazım (imlâ) noktalama.

5.Hafta

Yazılı anlatım türleri: Konularına göre şiir ve şiir türleri. Masal.  Yazım (imlâ) noktalama.

6.Hafta

Yazılı anlatım türleri: Fabl, hikâye, roman ve roman türleri. Yazım (imlâ) noktalama.

7.Hafta

Yazılı anlatım türleri: Tiyatro, gezi yazısı, anı. Yazım (imlâ) noktalama.

8.Hafta

 Ara Sınav

9.Hafta

Yazılı anlatım türleri: Biyografi, otobiyogrifi (hayat hikâyesi), günlük.  Yazım (imlâ) noktalama.

10Hafta

Yazılı anlatım türleri: Fıkra, deneme, eleştiri.  Yazım (imlâ) noktalama.

11.Hafta

Yazılı anlatım türleri: Mektup ve mektup çeşitleri, röportaj, mülâkat, sohbet. Yazım (imlâ) noktalama.

12.Hafta

Yazılı anlatım türleri: Makale, rapor, tutanak. Yazım (imlâ) noktalama.

13.Hafta

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Tartışma, panel, forum, açık oturum, münazara.  Yazım (imlâ) noktalama.

14.Hafta

Görüşmeye dayalı anlatım  türleri: Konferans, sempozyum (bilgi şöleni), kongre, nutuk (söylev). Yazım (imlâ) noktalama.

15. Hafta

Final Sınavı

Last modified: Tuesday, 13 December 2016, 3:16 PM