Yuzem Yönetmeliği


İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yeni Yüzyıl  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YUZEM): Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü:Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

      İfade eder

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları


Merkezin Amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları:

             Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak; önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek; uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak; ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.


Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b)Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak,

c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek,

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri

Merkezin Yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 –(1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Merkez Müdür yardımcılarından biri, Merkez Müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi Rektör oluru ile Merkez Müdürlüğüne vekalet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 –(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a)      Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek,

b)      Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c)    Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d)      Merkezin idari işlerini yürütmek

e)      Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki Merkez Müdür yardımcısı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Üniversite Senatosu tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak,

c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri programlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Öğrenci katkı paylarını tespit ederek Senatoya sunmak,

f) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

 Personel İhtiyacı

Madde 12-(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13
–(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 14
–(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Last modified: Friday, 20 January 2017, 4:48 PM