Sınav Yönetmenliği


İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul YeniYüzyıl Üniversitesinin lisans bölümleri ile yüksek okul programlarında uygulanacak eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; İstanbul YeniYüzyıl Üniversitesinin lisans bölümleri ile yüksek okul programlarını tercih etmiş öğrencilerin kayıt-kabul-devam, eğitim-öğretim, staj, sınav ve başarı değerlendirmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek-110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Büyük grup dersleri: Tıp fakültesinde her ders kurulunda yer alan temel olarak eğiticilerin bildiği sunuş yolu ile işledikleri kuramsal dersleri
c) Ders Kurulu: Tıp fakültesinde uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan büyük grup derslerinden oluşan organ ve/veya sistem temelli her bir kuramsal üniteleri,
ç) Fakülte: Üniversitenin fakültelerini,
d)İlgili kurul: Fakülte/yüksekokul kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunu,

f) Küçük grup uygulamaları: Tıp fakültesinde ünite süreleri farklı olan, çeşitli başlıklar altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal temel olarak küçük gruplarda öğrenilen ve yürütülen dersleri,

g) Lisans eğitim-öğretimi: En az sekiz yarıyıl süreli eğitim-öğretimi,

ğ) Mütevelli Heyet: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Ön lisans öğretimi: Dört yarıyıl süreli eğitim-öğretimi,

ı) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yüksekokul: İki yıllık meslek yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar


Eğitim-Öğretim ücreti

MADDE 5(1) Üniversiteye, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tam burslu olarak yerleştirilen öğrenciler dışındaki öğrenciler ve özel öğrenciler, her yıl eğitim öğretim ücreti öder. ÖSYM tarafından kısmi burslu kontenjanla Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye yerleştirildikleri yılda ilân edilmiş kısmi burs oranı dışında kalan tutarda eğitim öğretim ücreti öder.

(2) Bu öğrencilerden bursu kesilenler; burs kesilme tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini tam olarak ödemek zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim ücreti, Mütevelli Heyet tarafından her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere belirlenir ve ilan edilen ödeme süresi içinde ödenir.

(4) Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler; kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere yazılamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) 16 ncı maddede belirtilen normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kendilerine mezun olabilmeleri için tanınan ek sürelerde yazılacakları derslere ve sınavlara ilişkin eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.

(6) Yan dal veya çift ana dal programlarına kabul edilen öğrencilerin ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından, alacakları derslerin sayısı ve kredi saati göz önünde tutularak belirlenir.

(7) Yaz öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından, dersin haftalık saati göz önünde tutularak belirlenir.

(8) Öğrenciler, 17 nci maddeye göre kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt donduran veya izinli sayılan ğrencilerin ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(9) Özel yetenek sınavlarına girmek için başvuracak adaylar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenmiş ön kayıt ücretini ödemek koşulu ile bu sınavlara kabul edilir.Burslar

MADDE 6 –1) Mütevelli Heyet, ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilmiş burslu öğrenciler dışında, 41inci maddede gösterilen onur ve yüksek onur öğrencilerine de başarılarını sürdürdükleri sürece Senato tarafından belirlenen esaslara göre çeşitli burslar verir.

Kontenjanlar

MADDE 7-(1) İlgili yönetim kurulu, kendi bölüm veya programlarına kabul etmeyi planladığı öğrenci sayılarını, dikey ve yatay geçişle kabul edilecekler ve yabancı uyruklu öğrenciler de dahil olmak üzere her eğitim- öğretim yılında Senatoya önerir. Yatay geçiş kontenjanı için verilmiş olan karar dışındaki Senato ve Mütevelli Heyet kararı Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) iletilir. Bu kararların YÖK tarafından onaylanması veya değiştirilerek onaylanması durumunda, Üniversiteye kabul edilecek öğrenci sayısı kesinleşir.

(2) Belli sanat dallarında üstün kabiliyeti olan adaylar, ilgili sanat dalında eğitim almak koşulu ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmaları durumunda Üniversiteye yerleştirilir.

(3) Yatay geçiş kontenjanları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenir.

(4) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan üniversitelerin hazırlık sınıflarından başarısızlık nedeni ile kaydı silinmiş öğrenciler için kontenjan belirlenmez. Ancak, bunlardan Yükseköğretim Yerleştirme Puanına (YÖP) sahip olan veÖSYM tarafından değerlendirilerek Üniversiteye kayıtlarının yapılması için bildirilenler, ilgili bölümlere kabul edilir.

Kayıtlar

MADDE 8 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu, lisans bölümlerine veya yüksekokul programlarına kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini yaptırabilecekleri süreci gösteren tarih aralığını, kayıt-kabul koşullarını ve kayıt için istenecek gerekli belgeleri belirler.

(2) Bu konudaki duyurular Üniversitenin web sayfasında yapılır ve ulusal gazeteler aracılığı ile ilan edilir.

(3) Kayıt sırasında istenen belgeler olmadan kesin kayıt yapılmaz. Kesin kayıt işlemi öğrenci tarafından şahsen veya öğrencinin kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili tarafından yaptırılabilir. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kesin kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde başvurmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma haklarını kaybederler.

(4) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan bölüm ve programlara belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler kayıt haklarını kaybeder ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(5) Kayıt yaptırmış olmasına rağmen kayıt sırasında verdikleri belgelerin yanlış veya sahte olduğunun belirlenmesi durumunda ilgili öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Yatay geçişler, YÖK kararlarına göre yapılır.

(2) Denkliği ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri yatay geçişle Üniversiteye kabul edilebilir. Ancak; Üniversitenin hazırlık okuluna, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans bölümlerinin birinci ve son yılına yatay geçiş yapılmaz.

(3) Yatay geçiş başvuruları ilgili fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine Senato tarafından belirlenen tarihte yapılır.

(4) Başvurular eşdeğer bölüm veya programlara yapılabilir.

(5) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya Yükseköğretim Kurulunun 100’lük sistemin 4’lük sistemdeki karşılığı olan not olması gerekir.

(6) Beşinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

(7) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği Üniversiteden almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

(8) Yatay geçiş başvuruları fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır

Dikey geçiş

MADDE 10 – (1) Ön lisans mezunlarının Üniversitenin lisans bölümlerine kabul edilebilmeleri için, her yıl açılan dikey geçiş sınavı (DGS)’na girmeleri ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen dikey geçiş için yeterli puanı almaları zorunludur. Bu koşulları yerine getirenlerden Üniversiteyi tercih edenler ÖSYM tarafından lisans bölümlerine yerleştirilir

Bölümler arası/programlar arası yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Bölümler arası ve programlar arası yatay geçişte YÖK kararları uygulanır. 

(2) Yatay geçiş yapılabilecek benzer veya eşdeğer lisans bölüm ve yüksekokul programları ile kontenjanlar her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen kontenjanın % 15’ini geçmeyecek şekilde Senato tarafından belirlenir. 

(3) Üniversitenin hazırlık okulu, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyılı, lisans bölümlerinin birinci ve son yılı öğrencilerinin bölümler arası/programlar arası yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. Ön lisans programlarından lisans bölümlerine yatay geçiş yapılamaz. Bölümler arası/programlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin genel not ortalaması (GANO)’nın en az 2.0 olması gerekir. 

(4) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

(6) Üniversitenin benzer veya eşdeğer eğitim ve öğretim programlarına sahip lisans bölümleri ile yüksekokul programları arasında yatay geçişler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır. Yatay geçiş başvurusunda bulunacak Üniversite öğrencilerinin; a) Ayrılacağı bölüm veya programın ders planlarında o güne kadar almak zorunda olduğu derslere kayıt olmuş ve bu dersleri başarmış, 

b) Bulunduğu bölüm veya programda disiplin cezası almamış, 

olması zorunludur.

(7) Başvurular, yatay geçiş yapılacak bölüm veya programın yürütülmesinden sorumlu ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve oluşan görüş ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu kararın kesinleşmesi Üniversite Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. 

(8) Bölümler arası/programlar arası yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci için yeni bölümünde/programında bir danışman atanır. Danışmanın görüşü doğrultusunda sadece bu öğrenci için hazırlanan uyum programı, ilgili kurulda görüşülür ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

(9) Bu madde hükümleri hukuk fakültesi, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesine yatay geçiş hakkı vermez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12– (1) Özel öğrenciler, Üniversitenin fakülte bölüm veya yüksekokul programlarında yer alan bazı derslere dışarıdan katılmalarına izin verilen öğrencilerdir. 

(2) Özel öğrenci statüsünü kazanacakların herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu veya herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları zorunludur. 

(3) Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(4) Özel öğrencilere, ilgili özel öğrenci tarafından talep edilmesi halinde, Üniversitede aldıkları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ihtiva eden bir belge tanzim edilir. 

(5) Özel öğrenciler, yatay veya dikey geçiş ile, ders aldıkları fakülteye ya da üniversitenin herhangi bir birimine yatay ya da dikey geçiş ile ya da yurtdışındaki bir öğretim kurumundan geçiş ile öğrenim hakkını kazandıkları takdirde,özel öğrenci sıfatı ile almış oldukları dersler onlardan düşürülür. 

(6) Özel öğrenciler katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Üniversite tarafından belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler

Eğitim-Öğretim takvimi

MADDE 13 – (1) Eğitim öğretim takvimi fakülte ve yüksekokulların özellikleri dikkate alınarak Senato tarafından Haziran ayı sonuna kadar belirlenir. Bu takvim en geç yeni eğitim öğretim yılının başlama tarihinden bir ayönce ilan edilir. 

(2) Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında kalan bölüm ve programlarında bir eğitim- öğretim yılı, güz ve bahar dönemleri olmak üzere, her biri ondört hafta süren iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir ya da kısaltabilir. 

(3) Tıp fakültesinde eğitim süresi her biri bir ders yılını kapsayan altı yıldan ibarettir. Her yıl en az otuziki hafta sürelidir. Sınav günleri bu sürenin dışındadır. 

(4) Diş hekimliği fakültesinde eğitim süresi her biri bir ders yılını kapsayan beş yıldan ibarettir. Her yıl en az otuziki hafta sürelidir. Sınav günleri bu sürenin dışındadır. 

(5) Gerekli hallerde bazı dersler ve/veya sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu ve yüksek okul müdürlüğünce tatil günlerinde yapılabilir. Türk Dili, yabancı dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri ile fakülte yönetim kurulu ve yüksekokul müdürlüğü kararı ile belirlenmiş dersler, gerektiğinde ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi veya Pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açık veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir. 

(6) Senato YÖK’ün izni ile yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir. Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir

Eğitim-Öğretim dili ve hazırlık okul programı

MADDE 14 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe’dir. Ancak bölüm altyapılarının hazır olması durumunda Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Türkçe öğretim yapan fakülte bölümlerinin yanında veya ayrı olarak yabancı dil ileöğretim yapacak bir eş veya farklı bölüm açılabilir. Ayrıca Senato kararı ile bazı dersler Türkçe veya belirli bir yabancıdille karma olarak verilebilir. Ayrıca, Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev, proje ve raporların İngilizce hazırlanması istenebilir. 

(2) Öğrencilerin yabancı dil bilgi ve yeteneklerini geliştirmek ve onların Üniversitenin bölüm ve programlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile bir hazırlık okulu programı uygulanır. Hazırlık okulu programı, yabancı dil hazırlık okulu programı ve uyum programı olarak belirlenir. 

(3) Öğrenciler kayıt oldukları dönemden başlayarak ve ara vermeden güz ve bahar yarıyılında ve bu yarıyıllarıtakip eden yaz eğitim-öğretimi dönemi süreli yabancı dil hazırlık okulu programına devam etmek ve bu programıbaşarmak zorundadır. Başarısız olanlar yerleştirildikleri bölümün/programın birinci yarıyılına başlatılır. Ancak bu durumdaki öğrenciler her yarıyıl başında ve eğitim öğretim süresi içinde açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılıolmak zorundadır. 

(4) Yabancı dil hazırlık okulunda yabancı dil İngilizcedir. Ancak, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile diğer yabancı dillerde de öğretim yapılabilir. 

(5) Yüksekokul öğrencilerinden isteyenler, başvurmaları durumunda, yabancı dil hazırlık okulu programına başlatılır. 

(6) Eğitim ve öğretimi tümüyle bir yabancı dil ile yapacak bölümlere kabul edilen öğrencilere uygulanacak yabancı dil hazırlık okulu programı ayrıca belirlenir. Bu öğrenciler, bu özel programa devam etmek ve programı bir bütün olarak başarmak koşulu ile lisans eğitim-öğretimine başlayabilir. Yabancı dil hazırlık okulu özel programında başarısız olanlar birinci yarıyıl derslerine başlatılmaz. Başarısız öğrenciler bir sonraki akademik yılda bu programı son kez tekrar eder. Yabancı dil hazırlık okulu programında ikinci kez başarısız olanların okulla ilişkileri kesilir. Yabancı dil hazırlık okulu programında iki defa başarısız olan öğrenci şayet eğitim ve öğretimi tümüyle yabancı dilde yapılacak olan bölüm/bölümlerin Üniversitede öğretim dili Türkçe olan muadilleri mevcut ise; öğrencinin talep etmesi halinde öğrenim dili Türkçe olan bu bölüme kaydedilirler. 

(7) Hazırlık okulu yabancı dil öğretimi ve uyum programı Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Hazırlık okulu yabancı dil derslerinden muafiyet

MADDE 15 – (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerden zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık okuluna devam edecekler, bu konuda belirlenen esaslara göre yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Ancak, yabancı dil bilgileri Üniversitenin başarılı olarak kabul ettiği düzeyde olan ve bu niteliklerini aşağıdaki belgelerle kanıtlayan öğrenciler, sınav tarihi öncesinde başvurmaları koşulu ile hazırlık okulu yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulur ve hazırlık okulu yabancı dil derslerini başarmış sayılırlar. Muafiyet için geçerli olan belgeler şunlardır:

a) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer başarı puanını aldıklarını gösterir belge, 

b) Bir başka üniversitenin hazırlık okulu yabancı dil derslerini başarmış olduğunu gösteren belge. 

(2) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar yerleştirildikleri lisans bölümleri/ön lisans programlarının birinci yarıyıl derslerine başlatılır. 

(3) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayanlar hazırlık okulu yabancı dil programına kayıt olurlar.

Eğitim-Öğretim süresi

MADDE 16 – (1) Üniversitenin tıp fakültesi, eczacılık fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında kalan lisans bölüm ve programlarında öğretim süresi sekiz yarıyıldır (Dört akademik yıldır). Lisans bölüm veya programlarının birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren en çok yedinci yılın sonuna kadar ders planlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır. 

(2) Üniversitenin eczacılık fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde öğretim süresi beş yıldır. Fakültelerin birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren en çok sekiz yılın sonuna kadar ders planlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır. 

(3) Meslek yüksekokullarında sürdürülen ön lisans programlarında öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokulu programlarının birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren en çok dördüncü yılın sonuna kadar ders planlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır. 

(4) Hazırlık okulu öğrenimi yukarıda belirtilen sürelerin hesaplanmasında göz önüne alınmaz. 

(5) Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Uzatmalı öğrenciler, dilekdikleri dönemlerde, Üniversite tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yenrine getirerek derslere kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. 

(6) Üniversitenin son sınıfında tek dersten başarılı olamamış öğrencilere, fakülte yönetim kurulu kararı ile tek ders sınavı hakkı verilebilir.

Kayıt dondurma-izinli sayılma

MADDE 17 – (1) Sağlık nedenleri tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış bir rapor ile belgelenmesi koşuluyla, askerlik görevi, doğal afetler mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıile öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan bir fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet almasıhali, öğrencinin tutukluluk hali, öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunması gibi geçerli mazeretleri olan ve bu durumlarını kanıtlayan belgeleri ilgili kurullara getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurullarca kabul edilmesi halinde bu öğrenciler kayıt dondurabilir. 

(2) Üniversitenin tıp fakültesi, eczacılık fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında kalan lisans bölümlerininöğrencileri birinci ve dördüncü yarıyıl sürecinde en çok iki yarıyıl, beşinci ve sekizinci yarıyıl süreci arasında da en çok iki yarıyıl süre ile kayıtlarını dondurabilirler. 

(3) Eczacılık fakültesi öğrencileri birinci ve altıncı yarıyıl sürecinde en çok iki yarıyıl, beşinci ve onuncu yarıyıl süreci arasında da en çok iki yarıyıl süre ile kayıtlarını dondurabilirler. 

(4) Diş hekimliği fakültesi öğrencileri birinci ve üçüncü yıl sürecinde en çok bir yıl, dördüncü ve beşinci yıl süreci arasında en çok bir yıl süre ile kayıt dondurabilir. 

(5) Meslek yüksekokulu programı öğrencilerinin kayıt dondurma hakları ikinci fıkrada gösterilen sürenin yarısıkadardır.

(6) Öğrencilerin öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması veya uluslararası andlaşmalardan doğan eğitim imkanlarının sağlanması durumunda, ilgili kurulların kararı veÜniversite Yönetim Kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. 

(7) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından itibaren öğrenciliğine devam eder. 

(8) Kayıt dondurma ve izinli sayılmada geçen süreler, 16 ncı maddede gösterilen azami öğrenim süresine dahil değildir. Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrencilerin ödemek zorunda olduğu eğitim-öğretim ücreti, Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenir. Bu ödemeyi yapmayan öğrencilerin talepleri işleme konulmaz

Ders planları, kredili sistem ve dersler

MADDE 18 – (1) Bir bölüm veya programda açılacak derslerin yıllara/yarıyıllara dağıtıldığını göstermek amacıile ders planları hazırlanır. Fakülte bölümlerine ilişkin ders planları ilgili akademik bölüm kurulu tarafından; yüksekokul programlarına ilişkin ders planları ise ilgili kurul tarafından her yıl ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar hazırlanır. Ders planları ilgili kurul kararlarının Senato tarafından onaylanması ile gelecek ilk akademik yılda uygulanır. 

(2) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında AKTS uygulanır. 

(3) Üniversitenin tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, hukuk fakültesi dışında kalan bölüm ve programlarda yarıyıl AKTS yükü; bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı derslerin kredileri toplamıdır. Bu yük yarıyıl için en çok 31, yıllık olarak 60 AKTS’dir. Yarıyıl AKTS yükü ilgili bölüm veya programın ders planlarında gösterilir. Bir öğrencinin yarıyıl AKTS yükü; o öğrencinin başvurusu, danışmanının önerisi ve ilgili kurulların onayı ile arttırılabilir. Zorunlu hallerde başvurularda yarıyıl AKTS yükü en çok 40 AKTS’ye kadar arttırılabilir. GANO’su en az üç olan başarılıöğrencilerin bir üst yıl derslerine yazılma başvurularının kabul edilmesi durumunda; bu öğrencilerin yarıyıl AKTS yüküdanışmanlarının önerisi ve ilgili kurulun kararı ile en çok 10 AKTS arttırılabilir. 

(4) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Senato seçmeli dersleri niteliklerine göre gruplandırır. Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini zorunlu dersler kapsamında almak zorundadır. Öğrenciler bu dersler yanında, kayıtlı olduğu bölümden/programdan mezun olabilmek için bölüm/program ders planlarında gösterilmiş dersleri de almak ve başarmak zorundadır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan seçmeli dersler dışında diğer seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir. Seçmeli dersler bölümle/programla ilgili olabileceği gibi genel kültür veya değişik alanlarla da ilgili olabilir. Bir bölümün/programın seçmeli dersleri arasına başka bölümlerin/programların ders planlarında yer alan dersler de katılabilir. Öğrenciler seçmeli derslerden istediğini belirleyerek kayıt olabilir. Ancak fakülte öğrencileri yüksekokuldan ders seçemez. Seçmeli derslerin AKTS toplamı, ilgili fakülte/yüksekokulda verilen tüm derslerin AKTS toplamlarının en az %20’sini teşkil etmelidir. Söz konusu %20’lik seçmeli derslerin tespitinde fakülte yönetim kurulu yetkilidir. 

(5) Ders planlarında ön koşullu dersler de belirlenebilir. Ön koşullu bir dersi alabilmek için ders planlarına göreönceki yılda/yarıyıllarda alınması gereken bir veya daha çok dersin başarılmış olması gerekir. Hangi dersin veya derslerin ön koşul olduğu ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile ayrıca belirlenir. 

(6) Diş hekimliği fakültesinde her yıl bir sonraki yılın ön koşuludur. Bir yılı geçemeyen bir öğrenci bir üst yıla devam edemez. Öğrenci ilk dört yılda kaldığı yılı, beşinci yılda kaldığı staj veya stajları aynen tekrarlar. Bir yıla ait stajlar tamamlanmadan bir sonraki yıla devam edilmez. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri ön koşul kapsamı dışındadır

Koordinatörlük ve öğrenci danışmanlığı

MADDE 19 – (1) Ders planlarının hazırlanmasına, haftalık ders programlarının tasarlanmasına ve eğitim- öğretime ilişkin konularda bölümler veya programlar arası ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olmak üzere, fakülte dekanı/yüksekokul müdürü tarafından bir öğretim üyesi fakülte/yüksekokul eğitim-öğretim baş koordinatörü olarak atanabilir. Tıp fakültesinde atanan baş koordinatör herbir öğretim yılının ve herbir ders kurulunun/stajın koordinatörlerini belirler. Baş koordinatör ve diğer koordinatörler, koordinatörler kurulunu oluşturur. Koordinatörler kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar, fakülte kurulları tarafından belirlenir. 

(2) Öğrencilerin akademik ve sosyal sorunlarının çözümüne eğitim-öğretim süresi içinde yardımcı olmak;öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve derslere yazılma, ders bırakma, dersten çekilme, ders ekleme işlemlerinde rehberlik yapmak üzere fakültelerde ilgili bölüm başkanlarının, yüksekokullarda yüksekokul müdürlerininönerdiği öğretim elemanları ilgili kurullar tarafından öğrenci danışmanı olarak görevlendirilir. Her öğrenci için bir danışman atanır. 

(3) Öğrenci danışmanlığı görevinin etkin bir biçimde ve aksatılmadan yürütülmesi, öğrencinin eğitim-öğretim süresi içinde akademik ve idari olarak izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacı ile her öğrenci için öğrenim durumu izleme dosyası açılır. Gerekli bilgiler ilgili öğrenci danışmanı tarafından bu dosyaya işlenir. 

(4) Bölüm/program başkanları öğrenci danışmanlarının bu görevleri ile ilgili tutumlarını gözlemek ve denetlemek, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri de ilgili danışmanı değerlendirmek zorundadır.

Derse yazılmak-dersi bırakmak

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, her yıl/yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve 18 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derslere yazılırlar. 

(2) Bir öğrenci haklı ve zorunlu nedenlerle başvurması durumunda, yazıldığı bir dersi, yazılma tarihini takip eden iki hafta içinde danışmanının onayı ile bırakabilir ve bir başka derse yazılabilir. 

(3) Üniversitenin bölüm ve programlarında öğrenciler, birinci ve ikinci yarıyılların ders planlarında gösterilen bütün zorunlu derslere yazılmak zorundadır. Öğrenciler bu yarıyılların derslerinden çekilemez.

Dersten çekilmek

MADDE 21 – (1) Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında kalan bölüm ve programlarda okuyan öğrencilerin yazıldıkları bir dersten çekilme istekleri, danışmanlarının onayı ve çekilmek istenilen dersin öğretim elemanının izni ile yerine getirilir. Öğrencilerin dersten çekilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: 

a) Dersten çekilme başvurusu yarıyılın ilk beş haftası içinde yapılır. 

b) İlk iki yarıyılın derslerinden çekilmek için başvurulmaz. 

c) Başarısızlık nedeni ile tekrarlanan derslerden çekilme olmaz. 

ç) Öğrenci; daha önce başarılı olunmasına karşın not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarlanan ilk iki yarıyılın derslerinden çekilebilir. 

d) Bir yarıyılda en çok iki dersten çekilme onayı verilebilir. 

e) Lisans öğrencileri eğitim-öğretim süresi içinde en çok altı, ön lisans öğrencileri en çok iki dersten çekilebilir. 

f) Öğrenciler çekildikleri ders yerine çekildikleri yarıyılda bir başka derse yazılamaz.

İntibak programı uygulaması

MADDE 22 – (1) Dikey geçişle bir lisans bölümüne yerleştirilen öğrencilere, ilgili bölüm tarafından hazırlanan bir intibak programı uygulanır. Bu programın süresi iki yarıyıldır. Bu süre; derslerin özellikleri, bölümün ilk dört yarıyıla ilişkin ders planları ve haftalık ders programlarında çakışma olması halinde, ön koşullu dersler, dersleri vereceköğretim elemanlarının ve öğrencilerin bu programdaki durumları göz önünde tutularak istisnai olarak en çok bir yarıyıl daha uzatılabilir. 

(2) İntibak programının güz yarıyılı derslerinden başarısız olanlar bir sonraki akademik yılın güz yarıyılında, bahar yarıyılı derslerinden başarısız olanlar bir sonraki akademik yılın bahar yarıyılında başarısız oldukları dersleri tekrar ederler. Dikey geçişle kabul edilen öğrenciler beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyılların ders planlarında yer alan derslere yazılamaz. 

(3) İntibak programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili bölümün üçüncü sınıfına/beşinci yarıyılına kayıt olur

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 23 –(1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslerin %75 ve pratik derslerin %80’ine devamları zorunludur. 

(2) Derslere devam durumu dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla belirlenir. Öğretim elemanı yoklama sonuçlarını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı devamsızlık sınırını aşanöğrencilere ilişkin duyuruları yapar. 

(3) Derse yazıldığı tarihten itibaren yapılan yoklamalarda; ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler ilgili derse devam etmemiş sayılır, bu dersin sınavlarına alınmaz ve bu dersten başarısız kabul edilir.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Ders tekrarı; Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında kalan bölüm ve programlar ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancıdil dersleri ile genel kültür dersleri için uygulanır. 

(2) Ders planlarında yer alan bir dersi normal yılında/yarıyılında almayan veya bir derse yazıldıktan sonra o dersten çekilmiş öğrenciler ile herhangi bir dersten herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenciler, o dersi açıldığı ilk yılda/yarıyılda almak ve o ders için o yarıyılda belirlenmiş tüm koşulları yerine getirmek zorundadır. 

(3) 20 nci maddeye göre yazılmış olduğu tüm derslerden geçer not almış olmasına rağmen, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) veya genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) bu Yönetmelikte belirlenmiş düzeyde olmayanöğrenciler, (YANO) ve (GANO)’larını bu Yönetmelikte belirtilen düzeye çıkarıncaya kadar, daha önce aldıkları dersler arasından seçtikleri derslere yeniden yazılarak bu dersleri tekrar ederler. Öğrencilerin seçtikleri bu derslere devam zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler, 33 ve 34 üncü maddelerde belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır. 

(4) Tekrarlanan derslerde, öğrencinin bu sınavlardan aldığı en yüksek not geçerlidir

Stajlar

MADDE 25 – (1) Zorunlu stajlara ilişkin usul ve esaslar, fakülte bölümleri ve yüksekokul programlarınınözellikleri göz önünde tutularak ilgili kurullar tarafından hazırlanan staj esaslarına göre belirlenir. 

(2) Öğrenciler stajlarını eğitim-öğretim süresi içinde tamamlamak zorundadır. 

(3) Diğer ders ve uygulama yükümlülükleriyle birlikte stajını tamamlayamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Ek sınav ve süreler

MADDE 26 – (1) Ek sınav ve süreler; Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında kalan bölüm ve programlar ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için uygulanır. 

(2) 16 ncı maddede belirtilen normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış, derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden sadece bir tek teorik dersten başarısız olanlara, süre kayıplarını önlemek amacı ile güz yarıyılı başında tek ders sınavı açılır. 

(3) Bir son sınıf öğrencisinin 16 ncı maddede gösterilen azami öğretim süresi içinde mezun olamaması durumunda, kendisine mezun olabilmesi amacı ile başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar güz yarıyılı başında yapılır. 

(4) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş dersi başarabilmeleri için üç yarıyıl daha ek süre verilir. Bu öğrenciler başarısız oldukları dersler için yarıyıl sonlarında açılacak sınavlara dönem atlamadan,üst üste ve aralıksız olarak girer. Başarısız ders sayısı beşten az olan mezuniyet aşamasındaki öğrencilerden; başarısız ders sayısı dört olanlara dört yarıyıl, başarısız ders sayıları bir, iki veya üç olanlara ise mezun olabilmeleri için sınırsız süre ve sınav hakkı verilir. 

(5) Bu öğrenciler başarısız oldukları dersler için yarıyıl sonlarında açılacak sınavlara dönem atlamadan, üst üste ve aralıksız olarak girer. 

(6) Girmiş oldukları tüm sınavlardan geçer not aldıkları halde, bu Yönetmelikte (YANO) ve (GANO) için belirlenmiş başarı ortalamalarını herhangi bir nedenle sağlayamamış olan son dönem öğrencilerine, not ortalamalarınıyükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. 

(7) Sınırsız sınav hakkına sahip olan öğrencilerden açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üçeğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve sonradan yeni hak talep edemezler.

Yan dal programları

MADDE 27 – (1) Yan dal programının amacı; ana dal lisans programını başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları bir başka bilim veya sanat dalında bilgilenmelerini sağlamaktır. 

(2) Yan dal programlarında, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar ArasıKredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(3) Eğitim fakültesinin öğretmen yetiştiren bölümleri ile diğer fakülte bölümleri arasında yan dal programı açılmaz. 

(4) Açılacak yan dal programları ve programlara kabul edilecek öğrenci sayıları ilgili bölüm tarafından önerilir.İlgili kurulların bu konuda aldığı kararlar Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. Üniversitenin hazırlık okulu öğrencilerinin yan dal başvuruları kabul edilmez. Önlisans programlarından lisans bölümlerine yan dal yapılmaz. Bir öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için; 

a) Kayıtlı olduğu bölümde, başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış olması, b) GANO’nun 4.00 üzerinden en az 2.50 olması, zorunludur. 

(5) Bu nitelikleri taşıyan öğrenciler en erken üçüncü yarıyılda/ikinci yılda ve en geç altıncı yarıyılda/üçüncüyılda yan dal programına başvurabilir. Üniversitenin özel yetenek gerektiren bölümlerine başvuran adayların ilgili bölüm tarafından açılacak özel yetenek sınavlarını da başarmış olması gerekir. 

(6) Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(7) Hukuk fakültesi, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesi yan dal uygulamasının kapsamı dışındadır.

Çift ana dal programları

MADDE 28 – (1) Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarı ile sürdürenöğrencilere bu öğrenimleri sırasında ikinci bir lisans diploması alabilme imkanı yaratmaktır. 

(2) Çift ana dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir. 

(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında 11 inci maddede belirtilen hükümlere uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

(6) Bölümlerin çift ana dal programı açma önerileri ilgili kurullarda değerlendirilir ve bu programlara hangi fakülte bölümleri öğrencilerinin kabul edileceği kararlaştırılır. Bu kararlar Senato onayı ile kesinleşir. 

(7) Üniversitenin hazırlık okulu öğrencilerinin çift ana dal başvuruları kabul edilmez. Önlisans programlarından lisans bölümlerine çift ana dal yapılmaz. Bir öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için; 

a) Kayıtlı olduğu bölümde; başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış olması, 

b) Başvuru anında anadal diploma programındaki GANO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’sinde bulunması, gerekir. 

(8) Yedinci fıkrada belirtilen nitelikleri taşıyan öğrenciler en erken üçüncü yarıyılda ve en geç beşinci yarıyıldaçift ana dal programına başvurabilir. 

(9) Çift ana dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(10) Hukuk fakültesi, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi ve diş hekimliği fakültesi çift anadal uygulamasının kapsamı dışındadır

Yaz eğitim-öğretimi

MADDE 29 – (1) Yaz eğitim-öğretimi, YÖK’ün kararları doğrultusunda güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içinde başlatılan ve tamamlanan ek bir eğitim-öğretim dönemidir. 

(2) Yaz öğretimi Senatonun kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile başlatılır ve bu program ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci değişim programları

MADDE 30 – (1) Üniversite yapacağı ikili anlaşmalarla, yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişim programları uygulayabilir. Ancak yapılan işbirliği protokolleri ve sözleşme taslakları imzalanmadan önce YÖK’e sunulur ve onay alınır. 

(2) Öğrenci değişim programı kapsamında bir başka üniversitede en az bir yarıyıl öğretim görecek öğrencilerin seçimi, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından yapılır. Öğrencinin akademik işlemlerinin takibi bölüm/program başkanlığı tarafından danışman olarak atanan bir öğretim elemanı tarafından yerine getirilir. Bu öğrencilerin idari işlemleri Rektörlük tarafından yürütülür. 

(3) Yeni Yüzyıl Üniversitesi lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin YÖK tarafından tanınan diğer bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci, misafir öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması, bu şekilde alıp başardığı derslerin kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılması öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

(4) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde her bir dönemde en fazla bir ders; misafir öğrenci veya değişimöğrencisi olarak öğrenimleri süresince en fazla iki dönem ders almalarına izin verilir. 

(5) Öğrencinin özel öğrenci veya misafir öğrenci statüsünde aldığı derslerden kayıtlı olduğu lisans diploma programına sayılan dersler için Yeni Yüzyıl Üniversitesinde karşılık gelen derslerin kredileri verilir. Değişim öğrencisi olarak alınan dersler, kredileri ve notları ile birlikte öğrencinin programına geçirilir. Öğrencilerin ders, kredi ve not intibakları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır. 

(6) Öğrencinin özel öğrenci, misafir öğrenci veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden yükümlülüklerine sayılan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu lisans diploma programının toplam kredisinin 1/3’ünden (80 AKTS kredisinden) fazla olamaz. 

(7) Öğrenciler, özel öğrenci, misafir öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde İstanbul YeniYüzyıl Üniversitesinin dönem öğrenim ücretlerinin tamamını öderler, ilgili yönetim kurullarının kararıyla bu dönemler öğrencinin öğrenim süresine sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Esasları

Öğretim elemanının sorumluluğu

MADDE 31 – (1) Öğretim elemanları derslerine yazılan öğrencileri; tutum ve davranışları, derse devamları, derse katkı ve ilgileri, yarıyıl içi çalışmaları, sınav sonuçları konusunda izlemek, tanımak ve değerlendirmekle sorumludur. 

(2) Öğretim elemanı başarı notu için takdir yetkisini kullanır. Hukuk fakültesinde ara sınav ve mazaret sınavlarının dönem sonu başarı notundaki ağırlığı %30; final sınavının dönem sonu başarı notundaki ağırlığı %70’tir. Herhalükarda öğrencinin dersten başarılı sayılması için, final sınavından alacağı notun en az 50 olması gerekmektedir. Hukuk fakültelerinde, not değerlendirmesi, yüzlük sistem üzerinden yapılır. 

(3) Diğer fakülteler ve meslek yüksek okullarında YÖK yönetmelikleri ve kararları çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin başarı notları belirlenir.

Ara sınavlar, ara sınav yerine sayılan çalışmalar, kısa sınavlar

MADDE 32 – (1) Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı, ilgili öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü tarafından yıl/yarıyıl/ders kurulu başında öğrencilere duyurulur. Ara sınavlar, o ders için haftalık ders programında gösterilmiş saatler içinde yapılır. Gerekli görülen hallerde Senato tarafından ara sınav takviminde değişiklik yapılabilir. 

(2) Öğretim elemanları, bir yarıyılda sayı ve zamanını önceden duyurmadıkları kısa sınavları da ders saatinin bir bölümünü ayırarak yapabilirler. 

(3) Sağlık nedenleri tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış rapor ile belgelenmesi koşulu ile, doğal afetler mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı diğer bir nedene dayalı olarak belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için, sınavdan en az üç gün önceden duyurulmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir. Haklınedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı andan itibaren beş iş günü içerisinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi şarttır. Raporlu olunan süre içerisinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. 

(4) Derslerde sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir. Fakülte ve yüksek okullar kendi yönetim kurulu kararı ile ara sınav yerine ödev, proje veya araştırma yapılmasına karar verebilirler. 

(5) Fakülte kurulu bazı derslerden başarılı olmayı öğrencinin üst sınıfta alacağı diğer dersler için önkoşul olarak kabul edebilir.

Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları

MADDE 33 – (1) Yıl/yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin o yıldaki/yarıyıldaki bilgisinin ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınava, 23 üncü maddede belirtilen devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. 

(2) Yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, öğretim yılı sonunda bütünleme sınavı hakkı tanınır. 

(3) Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimle duyurulur. (4) Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir. 

(5) Yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti kabul edilmez. 

(6) Final sınavında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir ve bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.

Notlar ve sayısal eşdeğerleri

MADDE 34 – (1) Öğretim elemanları/ders kurulu koordinatörleri, derslerine yazılan her öğrenciyi; 32 nci madde doğrultusunda; kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını, bütünleme sınavı sonuçları veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

Başarı notları

Sayısal eşdeğeri

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

FF

0.00

DZ

0.00

(2) Üniversitenin tüm bölüm ve programları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notları dersin başarıldığını gösterir. (FF) notu başarısız öğrenciler için takdir edilir. (FF) notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.
(3) Hukuk fakültesinde ise sadece 100’lük sistem uygulanır.

İşaretler

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin bir dersteki özel durumları aşağıdaki harflerle tanımlanır: 

a) BI (başarılı): Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğunu. 

b) BZ (başarısız): Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğunu. 

c) EK (eksik): Bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilemediğini. 

ç) ÇK (çekilmiş): Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu. 

d) DZ (devamsız): Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediğini. Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında (DZ) notu olarak işlem görür. 

e) MU (muaf): Bu Yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğunu. 

f) TK (tekrar): Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiğini. 

g) YD (yan dal): Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan yan dal programlarındaki kredili veya kredisiz bir dersin alındığını. 

ğ) İZ (izinli): Bu Yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığını. 

h) TF (transfer): Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam etmiş veya mezun olmuş öğrencilerden, ÖSYM tarafından yapılan sınava yeniden girerek Üniversiteye yerleştirilenler ile Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kabul edilenlerin getirdikleri eşdeğer dersleri. 

ı) ÖZ: Özel öğrenci olduğunu.

Eksik işaret uygulaması

MADDE 36 – (1) Yarı yıl içinde tamamlanması gereken bir çalışma nedeni ile öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı öğrencinin tamamlayamama nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşmemesi durumunda eksik (EK) işareti (F) notuna dönüşür

Muaf ve transfer işareti uygulaması

MADDE 37 – (1) Muafiyet uygulaması yalnızca bu Yönetmeliğe göre her yıl Dil Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil Muafiyet Sınavı için geçerlidir. 

(2) (TF)- Transfer işareti uygulaması başka bir bölüm, fakülte ya da üniversiteden transfer olup ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan derslere veya ÖSYM tarafından yapılan sınava yeniden girerek Üniversiteye yerleştirilen öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denklikleri ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. 

(3) Başarı notu yerine (MU) ve (TF) olan dersler AKTS olarak sayılır; ancak ortalamalarının hesabında işleme katılmazlar. 

(4) Muafiyet hakkı tanınmış derslerden ve transfer derslerinden alınmış başarı notları not ortalamalarının hesabında işleme katılır.

Tekrar işareti uygulaması

MADDE 38 – (1) Derslerden (F) notu alarak başarısız olan öğrencilerle dersten çekilme izni almış (ÇK) işaretliöğrenciler ve kredisiz veya not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olmuş (BZ) işaretli öğrenciler, bu dersleri ilk açıldığı dönemde tekrarlamak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli bir ders veya ders planlarından çıkarılmış bir ders ise,öğrenciler bu ders yerine ilgili kurullar tarafından kabul edilmiş uygun derslere yazılır. Bu uygulamada, 24 üncü madde hükümleri uygulanır.

Başarı notu dönüşüm tablosu

MADDE 39 – (1) Yatay geçiş, intibak ve benzeri durumlarda Üniversitede uygulanacak, diğer üniversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alınacak belgelerde başarı notlarının karşılığı olan 100 tabanlı puanların gösterilmesinde, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları esası da göz önünde tutulur.

Not ortalamaları ve hesaplanması

MADDE 40 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı her öğrencinin YANO ve GANO’larını sürekli olarak takip eder.
(2) YANO, bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır.
(3) GANO, bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarınotlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.
(4) Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin AKTS’si ile öğrencinin o dersten aldığıbaşarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı tespit edilir. Daha sonra ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı ayrı belirlenir.
(5) YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl AKTS yükü verisine bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.
(6) GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam AKTS yükü verisine bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.
(7) Ortalamaların hesabında; öğrencinin yazılmış olduğu kredili dersler ile bu derslerden 34 üncü maddeye göre alınmış başarı notları ve sayısal eşdeğerleri göz önünde tutulur. GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. YANO’su en az 2.00 olanöğrenciler başarılı sayılır. Bir dönemin ders planında gösterilen derslerin tümüne yazılarak başarılı olan öğrencilerden YANO’su 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi olurlar. 

(2) Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversitenin yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alır. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’in altında olan öğrenciler

MADDE 42 – (1) Bu madde hükümleri; Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında kalan bölüm ve programları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için uygulanır. 

(2) Dördüncü yarıyıl sonunda GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamaz. Aynışekilde başarısız öğrenci, başarısız dersi takip eden 4. dönemden ders alamaz. 

(3) Bu durumdaki öğrenciler GANO’sunu 2.00 veya üzerine çıkarana kadar daha önce (FF), olan derslerini tekrar ederler. 

(4) Ders tekrarı ile GANO’sunu 2.00’ın üzerine çıkaran öğrenciler normal eğitim-öğretime devam ederler.

Sınav sonuçlarının ve başarı notunun duyurulması

MADDE 43 – (1) Kısa süreli sınav sonuçları, ara sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınavı sonuçları ve bütünleme sınavı sonuçları dersin öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü tarafından duyurulur. 

(2) Öğretim elemanı yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavından en geç on (10) iş günü içinde takdir ettiği başarı notlarını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır. 

(3) Başarı notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilir

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 44 – (1) Öğrenciler, 43 üncü maddede sayılan sınav sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş (5) işgünü içinde, ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlükleri aracılığı ile itiraz edebilirler. Öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü yapılan itirazı ivedilikle ve maddi hata yönüyle değerlendirir ve sonucu ilgili dekanlık veya müdürlüğe bildirir. İlan edilerek kesinleşen başarı notlarına itiraz edilemez.

Mezuniyet projesi

MADDE 45 – (1) Bölüm veya programın özelliğine göre diplomaya hak kazanan öğrencilere verilen mezuniyet projesi, mezuniyet için öngörülmüş toplam kredi yükünün en az %75’ini tamamlamış öğrencilere verilebilir. 

(2) Mezuniyet projelerine ilişkin ilke ve esaslar ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 46 – (1) Kayıt oldukları lisans bölümleri veya yüksekokul programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, bu Yönetmelikte gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılır. 

(2) Lisans bölüm veya programları mezunlarına lisans diploması, ön lisans programları mezunlarına ön lisans diploması verilir. 

(3) Diplomada, öğrencinin hangi eğitim-öğretim bölüm veya programından hangi GANO ile mezun olduğu belirtilir. 

(4) Üniversite yüksek onur veya onur öğrencisi olanların durumu diplomalarında belirtilir. Lisans diplomasında dekan ve Rektör imzaları, ön lisans diplomasında yüksekokul müdürü ve Rektör imzaları bulunur. 

(5) Gerekli durumlarda öğrencinin durumunu açıklayan uluslararası standartlarda bir diploma eki de hazırlanır. 

(6) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin ön lisans diploması almaları veya yüksekokula intibak ettirilmeleri; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans DiplomasıAlmaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 47 – (1) Yabancı uyrukluların Üniversite öğrencisi olmaları halinde bu öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kimlik kartı 

MADDE 48 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kayıtlarını yenileyen öğrencilere Rektörlük tarafından bir yıl süre ile geçerli olan resimli bir öğrenci kimlik belgesi verilir. Disiplin 

MADDE 49 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. İlişik kesme 

MADDE 50 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir: 

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi. 

b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 23388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim KurumlarıÖğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alması. 

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelenmesi. 

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması. 

(2) Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin, ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne dilekçeyle başvurması gerekir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. 

(3) Kayıt sildirme istemi kabul edilen öğrenciye, öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. İstek halindeöğrenciye lise diplomasının aslı verilir; diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler geri verilmez. 

(4) Kayıt sildirme halinde öğrenim bedeline ilişkin esas ve usuller Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Giyim ve genel görünüş 

MADDE 51 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim kurullarının kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 53 – (1) 8/11/2010 tarihli ve 27753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük 

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütürLast modified: Monday, 23 January 2017, 12:59 PM